• Sme akoby smutní, no vždy sa radujeme, ako chudobní, a mnohých obohacujeme, akoby sme nič nemali, a pritom nám všetko patrí. 2 Kor 6,1-10

  • Ježiš povedal: “Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!” Lk 11,9-13

  • Pavol píše: “V Kristovi ste aj vy vbudovaní do Božieho príbytku v Duchu.” Ef 2,13-22

  • Pán je pri tých, čo majú srdce skrúšené a zachraňuje zlomených na duchu. Ž 34

  • Boh povedal: “Ja som Počiatok i Koniec. Smädnému dám zadarmo z prameňa živej vody.” Zjv 21,5-7

  • Neodplácaj sa zlým za zlé. Hľadaj to, čo všetci považujú za dobré. Ak je to možné a pokiaľ to závisí od teba, ži v mieri s každým. Rim 12,14-18.21

  • Radujte sa v nádeji, buďte pevní v súžení a verní v modlitbe. Buďtevždy pripravení ponúknuť pohostenie. Rim 12,3-13

Copyright 2023 - Farnosť sv. Alžbety

Pápež 

Je námestník Ježiša Krista, hlava katolíckej Cirkvi. Je zárukou jednoty Cirkvi.

Súčasný pápež: František (I.) (Jorge Mario Bergoglio)

 

Kardinál 

Príslušník zvláštneho zboru, prináleží mu právo voliť pápeža. Pochádzajú z celého sveta. Niektorí trvalo sídlia v Ríme.

Slovenskí kardináli:

J. Em. Jozef kardinál Tomko – sídli v Ríme

Úloha miništranta pri úvodných obradoch 

V sprievode na slávnostnú svätú omšu s kadidlom miništranti nesúci kadidlo a loďku idú pred kňazom. Týchto miništrantov nazývame turifer a navikulár. Turifer nesie voľne zavesené kadidlo v pravej ruke; musí dávať pozor, aby sa veľmi nekývalo. Navikulár nesie loďku s tymiánom (navikulu); drží ju oboma rukami asi vo výške bránice. Sprievod sa pred oltárom zoradí tak, aby v strede bol kňaz. Ak je prítomný diakon, ten stojí vedľa kňaza. Všetci si naraz pokľaknú pred svätostánkom. Potom sa otočia k oltáru, uklonia sa a kňaz i diakon si ho uctia bozkom. Potom miništranti odídu na svoje miesta. Pri slávnostnej svätej omši s kadidlom turifer podíde k celebrujúcemu kňazovi, otvorí kadidelnicu, zdvihne ju do takej výšky, aby kňaz bez problémov mohol nasypať z navikuly tymián do kadidelnice. Turifer a navikulár sa postavia na bok a počkajú, kým im po incenzovaní oltára kňaz kadidelnicu nevráti. Kňaz po nasypaní tymiánu do kadidelnice incenzuje oltár zo všetkých strán v sprievode najbližších miništrantov, a ak je prítomný diakon, aj v jeho sprievode. Počas incenzovania oltára veriaci i miništranti stoja a spievajú sa úvodná sloha omšovej piesne. Miništranti majú zložené ruky. Keď sú už všetci na svojich miestach, celebrant aj veriaci sa prežehnajú. Po pozdrave Pán s vami nasleduje úkon kajúcnosti, vzývanie Pána, v nedele i vo sviatky oslavná pieseň a kolekta. Pri týchto obradoch miništranti stoja so zloženými rukami.