• Sme akoby smutní, no vždy sa radujeme, ako chudobní, a mnohých obohacujeme, akoby sme nič nemali, a pritom nám všetko patrí. 2 Kor 6,1-10

  • Ježiš povedal: “Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!” Lk 11,9-13

  • Pavol píše: “V Kristovi ste aj vy vbudovaní do Božieho príbytku v Duchu.” Ef 2,13-22

  • Pán je pri tých, čo majú srdce skrúšené a zachraňuje zlomených na duchu. Ž 34

  • Boh povedal: “Ja som Počiatok i Koniec. Smädnému dám zadarmo z prameňa živej vody.” Zjv 21,5-7

  • Neodplácaj sa zlým za zlé. Hľadaj to, čo všetci považujú za dobré. Ak je to možné a pokiaľ to závisí od teba, ži v mieri s každým. Rim 12,14-18.21

  • Radujte sa v nádeji, buďte pevní v súžení a verní v modlitbe. Buďtevždy pripravení ponúknuť pohostenie. Rim 12,3-13

Copyright 2023 - Farnosť sv. Alžbety
Kostol sv. Martina v Hrušovanoch
Kostol sv. Martina v Hrušovanoch

Prvá písomná zmienka o obci Hrušovany pochádza z roku 1318, kde sa obec spomína pod menom Kürtveles. Už v roku 1332 sa v obci nachádzal kostol, ktorého existenciu potvrdzuje zápis vo veľkom registri pápežských kolektorov o zaplatených desiatkach, ktoré predpísala pápežská kúria užívateľom cirkevných benefícií v Uhorsku. V roku 1392, kráľ Žigmund pričlenil Hrušovany spolu s Preseľanmi do Oponického panstva, ktoré patrilo rodu Apponyiovcov. Tento šľachtický rod je spätý s obcou až do roku 1935, kedy zomrel posledný člen tejto vetvy, Henrich Apponyi (1).

(1) Kronika obce Hrušovany