• Sme akoby smutní, no vždy sa radujeme, ako chudobní, a mnohých obohacujeme, akoby sme nič nemali, a pritom nám všetko patrí. 2 Kor 6,1-10

  • Ježiš povedal: “Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!” Lk 11,9-13

  • Pavol píše: “V Kristovi ste aj vy vbudovaní do Božieho príbytku v Duchu.” Ef 2,13-22

  • Pán je pri tých, čo majú srdce skrúšené a zachraňuje zlomených na duchu. Ž 34

  • Boh povedal: “Ja som Počiatok i Koniec. Smädnému dám zadarmo z prameňa živej vody.” Zjv 21,5-7

  • Neodplácaj sa zlým za zlé. Hľadaj to, čo všetci považujú za dobré. Ak je to možné a pokiaľ to závisí od teba, ži v mieri s každým. Rim 12,14-18.21

  • Radujte sa v nádeji, buďte pevní v súžení a verní v modlitbe. Buďtevždy pripravení ponúknuť pohostenie. Rim 12,3-13

Copyright 2023 - Farnosť sv. Alžbety

Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu (vitae spiritualis ianua), ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní (KKC 1213).

Krst dieťaťa 

Ak chcete pokrstiť dieťa, najprv si termín krstu spresnite na farskom úrade.

Potrebným dokladom je fotokópia rodného listu dieťaťa.

Kňaz môže pokrstiť dieťa, ktoré má trvalé bydlisko v jeho farnosti. Ak nemá trvalé bydlisko v jeho farnosti, je potrebné, aby si rodičia dieťaťa vyžiadali „prepustenie ku krstu“ z farnosti v ktorej majú trvalé bydlisko do farnosti kde budú krstiť.

Rodičia, a ak je možné aj krstní rodičia, musia pred krstom absolvovať krstnú náuku , ktorá sa koná v termíne, ktorý si dohodnete s farským úradom.

Na krst si prineste krstnú košieľku a krstnú sviecu .

 

Krst staršieho dieťaťa 

Ak je Vaše dieťa v 3. ročníku základnej školy a ešte stále nie je pokrstené, krst mu môže byť vyslúžený pred slávnosťou Prvého svätého prijímania. Podrobnosti Vám budú vysvetlené na farskom úrade.

 

Krst dospelého 

Ak máte záujem o prijatie sviatosti krstu, prihláste sa na farskom úrade do konca septembra, kde Vám budú ochotne poskytnuté všetky informácie. Prvé stretnutie je vždy ohlásené vo farských oznamoch a na internetovej stránke farnosti. Počas prípravy (katechumenátu) Vám budú vysvetlené pravdy viery. Na Veľkú noc Vám bude zároveň s krstom vyslúžená aj sviatosť Eucharistie (Prvé sväté prijímanie).

 

Požiadavky na krstného rodiča podľa Kódexu kanonického práva (KKP). 

§ 1. Aby niekto bol pripustený na prijatie úlohy krstného rodiča, je potrebné:

1. aby ho určil sám krstenec alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca, alebo ak títo chýbajú, farár alebo vysluhovateľ, a aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu;

2. aby zavŕšil šestnásty rok života, ak diecézny biskup nestanovil iný vek alebo ak sa farár alebo vysluhovateľ domnievajú, že z oprávneného dôvodu treba pripustiť výnimku;

3. aby bol katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať;

4. aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným;

5. aby nebol otcom alebo matkou krstenca.

 

§ 2. Pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti, sa má pripustiť jedine spolu s katolíckym krstným rodičom, a to iba ako svedok krstu. (KKP kán. 874)

 

• Pred krstom odporúčame rodičom aj krstným rodičom prijať sviatosť zmierenia. Ak rodičia dieťaťa nie sú sviatostne sobášení, ochotne im vyjdeme v ústrety pri náprave ich manželstva.

 

Poučenie o sviatosti krstu 

Poučenie o sviatosti krstu slúži rodičom a krstným rodičom k pripomenutiu si základných právd viery.

Poučenie spočíva v stretnutí, počas ktorého im kňaz vysvetlí zmysel krstu a symboly ktoré sa budú pri krste používať.

Stretnutia prebiehajú podľa dohody s farským úradom.

Presný dátum poučenia si rodičia dohodnú osobne počas nahlásenia krstu.