• Sme akoby smutní, no vždy sa radujeme, ako chudobní, a mnohých obohacujeme, akoby sme nič nemali, a pritom nám všetko patrí. 2 Kor 6,1-10

  • Ježiš povedal: “Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!” Lk 11,9-13

  • Pavol píše: “V Kristovi ste aj vy vbudovaní do Božieho príbytku v Duchu.” Ef 2,13-22

  • Pán je pri tých, čo majú srdce skrúšené a zachraňuje zlomených na duchu. Ž 34

  • Boh povedal: “Ja som Počiatok i Koniec. Smädnému dám zadarmo z prameňa živej vody.” Zjv 21,5-7

  • Neodplácaj sa zlým za zlé. Hľadaj to, čo všetci považujú za dobré. Ak je to možné a pokiaľ to závisí od teba, ži v mieri s každým. Rim 12,14-18.21

  • Radujte sa v nádeji, buďte pevní v súžení a verní v modlitbe. Buďtevždy pripravení ponúknuť pohostenie. Rim 12,3-13

Copyright 2023 - Farnosť sv. Alžbety

Pápež 

Je námestník Ježiša Krista, hlava katolíckej Cirkvi. Je zárukou jednoty Cirkvi.

Súčasný pápež: František (I.) (Jorge Mario Bergoglio)

 

Kardinál 

Príslušník zvláštneho zboru, prináleží mu právo voliť pápeža. Pochádzajú z celého sveta. Niektorí trvalo sídlia v Ríme.

Slovenskí kardináli:

J. Em. Jozef kardinál Tomko – sídli v Ríme

 

 

Metropolita, arcibiskup

Vedie cirkevnú provinciu. Je arcibiskupom diecézy, v ktorej stojí na jej čele. Liturgickým znakom metropolitu je pálium – biely pás z čistej ovčej vlny s vyšitými čiernymi krížikmi. Nosí sa okolo krku.

Slovenskí arcibiskupi-metropoliti:

Mons. Stanislav Zvolenský – arcibiskup-metropolita bratislavský.

Mons. Bernard Bober – arcibiskup-metropolita košický

 

Diecézny biskup

Nástupca apoštolov. Menuje ho pápež. Je na čele diecézy, ktorú spravuje.

Slovenskí diecézni biskupi:

Mons. Viliam Judák, diecézny biskup nitriansky

Mons. Tomáš Galis, diecézny biskup žilinský

Mons. Marián Chovanec, diecézny biskup banskobystrický

Mons. Štefan Sečka, diecézny biskup spišský

Mons. Stanislav Stolárik, diecézny biskup rožňavský

Mons. František Rábek, vojenský ordinár

Mons. Ján Orosch, diecézny arcibiskup trnavský

 

Pomocný biskup

Pomáha svojmu diecéznemu biskupovi

Pomocní biskupi na Slovensku:

Mons. Jozef Haľko, pomocný biskup bratislavský

Generálny vikár 

Pomáha biskupovi pri správe diecézy.

Generálny vikár bratislavskej arcidiecézy: Mons. Jozef Haľko

 

Administrátor diecézy 

Dočasne spravuje diecézu v prípade, že nie je táto funkcia obsadená (úmrtie, preloženie, …) sídelným biskupom. Jeho úrad končí, keď diecézu prevezme nový sídelný biskup, alebo z iných dôvodov.

 

Kanonik

Je členom kapituly kňazov. Jeho hlavnou úlohou je zabezpečenie slávnostných bohoslužieb v kostole a podpora biskupa pri správe diecézy.

 

Dekan

Kňaz, ktorý stojí na čele dekanátu, ktorý tvorí viacero farností. Školský dekan má na starosti vyučovanie náboženstva na školách patriacich do dekanátu.

Našim dekanom je Mgr. Jozef Vadkerti

Farár, správca farnosti 

Kňaz, ktorý spravuje farnosť.

 

Kaplán

Kňaz, ktorý pomáha farárovi pri pastoračnej činnosti vo farnosti.