• Sme akoby smutní, no vždy sa radujeme, ako chudobní, a mnohých obohacujeme, akoby sme nič nemali, a pritom nám všetko patrí. 2 Kor 6,1-10

  • Ježiš povedal: “Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!” Lk 11,9-13

  • Pavol píše: “V Kristovi ste aj vy vbudovaní do Božieho príbytku v Duchu.” Ef 2,13-22

  • Pán je pri tých, čo majú srdce skrúšené a zachraňuje zlomených na duchu. Ž 34

  • Boh povedal: “Ja som Počiatok i Koniec. Smädnému dám zadarmo z prameňa živej vody.” Zjv 21,5-7

  • Neodplácaj sa zlým za zlé. Hľadaj to, čo všetci považujú za dobré. Ak je to možné a pokiaľ to závisí od teba, ži v mieri s každým. Rim 12,14-18.21

  • Radujte sa v nádeji, buďte pevní v súžení a verní v modlitbe. Buďtevždy pripravení ponúknuť pohostenie. Rim 12,3-13

Copyright 2023 - Farnosť sv. Alžbety

Úloha miništranta pri úvodných obradoch 

V sprievode na slávnostnú svätú omšu s kadidlom miništranti nesúci kadidlo a loďku idú pred kňazom. Týchto miništrantov nazývame turifer a navikulár. Turifer nesie voľne zavesené kadidlo v pravej ruke; musí dávať pozor, aby sa veľmi nekývalo. Navikulár nesie loďku s tymiánom (navikulu); drží ju oboma rukami asi vo výške bránice. Sprievod sa pred oltárom zoradí tak, aby v strede bol kňaz. Ak je prítomný diakon, ten stojí vedľa kňaza. Všetci si naraz pokľaknú pred svätostánkom. Potom sa otočia k oltáru, uklonia sa a kňaz i diakon si ho uctia bozkom. Potom miništranti odídu na svoje miesta. Pri slávnostnej svätej omši s kadidlom turifer podíde k celebrujúcemu kňazovi, otvorí kadidelnicu, zdvihne ju do takej výšky, aby kňaz bez problémov mohol nasypať z navikuly tymián do kadidelnice. Turifer a navikulár sa postavia na bok a počkajú, kým im po incenzovaní oltára kňaz kadidelnicu nevráti. Kňaz po nasypaní tymiánu do kadidelnice incenzuje oltár zo všetkých strán v sprievode najbližších miništrantov, a ak je prítomný diakon, aj v jeho sprievode. Počas incenzovania oltára veriaci i miništranti stoja a spievajú sa úvodná sloha omšovej piesne. Miništranti majú zložené ruky. Keď sú už všetci na svojich miestach, celebrant aj veriaci sa prežehnajú. Po pozdrave Pán s vami nasleduje úkon kajúcnosti, vzývanie Pána, v nedele i vo sviatky oslavná pieseň a kolekta. Pri týchto obradoch miništranti stoja so zloženými rukami.

 

Úloha miništranta pri bohoslužbe slova 

Po kolekte a odpovedi veriacich slovom Amen sa všetci – aj miništranti – posadia. Lektor pomalými krokmi podíde k ambone, kde prednesie prvé čítanie. Pretože tieto predpísané state zo Svätého písma často číta miništrant, treba niečo povedať o spôsobe čítania. Božie slovo sa má čítať zreteľne a zrozumiteľne, treba dodržiavať všetky pravidlá o vetnom i slovnom prízvuku, dĺžke slabík a správne mäkčiť. Treba správne čítať oznamovacie, opytovacie a rozkazovacie vety. V našich kostoloch je všade ozvučenie, to znamená, že Božie slovo sa číta do mikrofónu. Spôsob čítania do mikrofónu sa treba naučiť vopred. Po prvom čítaní nasleduje medzispev, ktorý spieva spevák – organista alebo zbor z vhodného alebo vyhradeného miesta pre zbor. Medzispev sa môže aj recitovať. V nedele a vo sviatky sa číta aj druhé čítanie a až potom nasleduje tretie čítanie z evanjelia. Vždy sa však pred čítaním z evanjelia spieva alebo recituje verš Aleluja, pri ktorom všetci – veriaci i miništranti – stoja. Evanjelium číta na svätej omši biskup, kňaz alebo diakon. Akolyti so zažatými sviecami sprevádzajú kňaza alebo diakona k abone a postavia sa vedľa neho tak, aby mu neprekážali a ani ho nezatieňovali. Turifer a navikulár už počas spevu Aleluja môžu prísť s kadidelnicou a s navikulou k ambone tak, aby stáli po pravej strane kňaza (diakona). Kňaz (diakon) po slovách Čítanie zo sväthého evanjelia podľa . . . nasype tymián do kadidelnice a incenzuje Evanjeliár. Potom turifer i navikulár pomalými krokmi a pokľaknutím pred svätostánkom odídu do sakristie. Pripomíname, že turifer a a navikulár pri každom podaní navikuly alebo kadidelnice i po každom prijatí týchto predmetov sa kňazovi (diakonovi) uklonia. Počas čítanie evanjelia všetci miništranti stoja so zopätými rukami. Po čítaní evanjelia a po odpovedi veriacich miništranti si naraz sadnú. Ak je prítomných viac kňazov, miništranti si sadajú naraz s nimi. Akolyti po skončení čítania z evanjelia dôstojnými krokmi odídu a horiace sviece položia na prípravný stolík. Postavia sa alebo si sadnú na vopred určené miesto. Po prečítaní state z evanjela nasleduje homília, ktorú prednáša biskup, kňaz alebo diakon. Počas homílie miništranti sedia a pozorne počúvajú. Pri vyznaní viery miništranti sedia, keď sedí kňaz, a stoja keď kňaz stojí. Počas modlitieb veriacich všetci i – miništranti – stoja so zopätými rukami. Modlitby veriacich začína a zakončuje kňaz. jednotlivé prosby prednáša buď diakon, alebo miništrant, prípadne niekto z veriacich. Prosby veriacich sa prednášajú z ambony, alebo z miesta pre sedadlá.

 

Úloha miništranta pri bohoslužbe Eucharistie

1. PRÍPRAVA OBETNÝCH DAROV Po modlitbách veriacich kňaz i prisluhujúci sa posadia. Určení miništranti prinesú z prípravného stolíka obetné dary a pripravia oltár na slávenie Eucharistie. Na oltár prinesú kalich, v ampulkách víno a vodu, tácku na umývanie rúk a lavabo na utieranie rúk prípadne misku s hostiami a cibórium, ako aj misál. Pri slávnostnej svätej omši tieto dary prinášajú veriaci v sprievode. Biskup ich prijme posediačky a odovzdá ich diakonom alebo prisluhujúcim. Po prinesení obetných darov kňaz (biskup) pristúpi k oltáru a nasledujú modlitby kňaza nad chlebom (nad hostiami) a modlitbou nad vínom kňaz musí do kalicha naliať víno a trošku vody. Miništrant, ktorý stojí na pravej strane celebrujúceho kňaza, mu podáva ampulky s vínom a s vodou tak, aby ich mohol bez problémov uchopiť, t.j. ampulky podáva uškom ku kňazovi. Najprv podáva ampulku s vínom potom ampulku s vodou. Ak sa vo svätej omši používa kadidlo, turifer a navikulár prinesú kadidelnicu s navikulou a postavia sa vedľa seba napravo od celebranta. Turifer podvihne otvorenú kadidelnicu tak, aby kňaz (biskup) mohol ľahko nasypať tymián do kadidelnice z loďky, ktorú mu podá otvorenú. Po nasypaní tymiánu turifer kadidelnicu zatvorí a podá ju celebrujúcemu kňazovi (biskupovi). Turifer i navikulár odídu na vopred určené miesto ,a ak asistuje pri svätej omši diakon, čakajú na vrátenie kadidelnice. Ak kňaz slúži svätú omšu bez diakona, sprevádzajú kňaza pri incenzovaní oltára a kríža. Postup pri incenzovaní: celebrujúci kňaz (biskup) incenzuje ako prvé obetné dary, potom oltár tak, že začína od svojej pravej ruky a s prerušením incenzuje kríž a pokračuje v incenzovaní oltára. Potom incenzuje diakon alebo miništrant celebrujúceho kňaza (biskupa) a napokon zhromaždený ľud. Po incenzovaní kňaza (kňazov) a veriacich turifer s navikulárom odnesú kadidelnicu do sakristie. Počas incenzovania prítomných veriacich miništrantov stojaci po pravej strane kňaza prinesú ampulku s vodou, misku a šatôčku (lavabo). Jeden miništrant pridržiava misku pod rukami kňaza a súčasne zhora mu naleje trochu vody. Druhý miništrant podá kňazovi rozprestreté lavabo. Vodu z misky miništrant vyleje na vopred určené miesto, poskladá lavabo a položí ho na ampulky. Misku, ampulky a lavabo odnesie na prípravný stolík, prípadne na miesto, ktoré určí miestny duchovný. Po tomto úkone sa miništranti postavia na svoje miesta. Kňaz vyzve veriacich k modlitbe slovami: Modlite sa , bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Po odpovedi ľudu nasleduje modlitba nad obetnými darmi, ktorou sa zakončí prvá časť bohoslužby Eucharistie. Počas tejto časti svätej omše miništranti, ktorí posluhujú priamo pri oltári, stoja a vykonávajú opísané služby. Miništranti, ktorí priamo tieto úkony a služby nevykonávajú, môžu sedieť na svojich sedadlách. Ak ide o svätú omšu s kadidlom, pri incenzovaní všetci miništranti stoja a môžu si sadnúť až po incenzovaní veriacich, pretože počas incenzovania všetci stoja.

 

2. EUCHARISTICKÁ MODLITBA 

Eucharistická modlitba sa začína vzdávaním vďaky čiže prefáciou, nasleduje chválospev (Svätý, svätý, svätý . . .) a potom vlastná eucharistická modlitba. V Rímskom misáli sa uvádzajú štyri eucharistické modlitby. Ak miestny duchovný neurčí ináč, miništranti počas eucharistickej modlitby stoja spolu s veriacimi. Počas konsekrácie čiže premenenia všetci kľačia. Pri druhej , tretej a štvrtej eucharistickej modlitbe si všetci miništranti naraz kľaknú, keď kňaz dá dole z kalicha palu, teda keď vystrie ruky nad obetné dary. Veriacich na to upozorní jeden z miništrantov zvončekom alebo gongom. Miništranti majú vstať, keď kňaz vstáva pri pokľaknutí pred vínom premeneným na krv Ježiša Krista. Ak je svätá omša s kadidlom, turifer i navikulár prídu včaššie pred oltár. Kľaknú si spolu s diakonom a miništrantmi v strede oltára tvárou k oltáru. Navikulár nasype tymian do kadidelnice a turfer tromi kmitmi incenzuje pri podzvihovaní telo i krv Pána Ježiša. Pri tomto incenzovaní miništrant kľačí. Na začiatku i na konci incenzovania sa ukloní hlavou. Ak je prítomný diakon, incenzuje diakon. Turifer i navikulár vstanú spolu s miništrantmi, pokľaknú pred Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou a odídu do sakristie. Pri pozdvihovaní jeden miništrant dáva opäť znamenie prítomným zvončekom alebo gongom.

 

3. OBRAD SV. PRIJÍMANIA 

Obrad svätého prijímania tvorí modlitba Pána, znak pokoja, lámanie chleba, modlitba pred svätým prijímaním, vysluhovanie svätého prijímania a modlitba po svätom prijímaní. Po skončení modlitby pred svätým prijímaním kňaz i miništranti si kľaknú a kľačia dovtedy, kým celebrujúci kňaz neprijme krv Pána Ježiša. Postavia sa keď kňaz položí kalich na oltár. Miništranti si po svätom prijímaní sadnú na svoje sedadlá, kým ostatí veriaci prijímajú. Vopred určení miništranti držia paténu pri svätom prijímaní veriacich. Pri tomto úkone musia dbať, aby:

a. neobmedzovaní kňaza v pohybe,

b. nenarážali paténou prijímajúcich do hrdla,

c. voľnú ruku mali položenú na hrudi (nehýbu ňou, nemajú ju založenú v bok a pod.),

d. paténu vždy držali rovno, aby z nej nemohli spadnúť úlomky z premenenej hostie.

e. stojíme z ľavej strany

Po prijímaní veriacich zvyšné premenené hostie kňaz (diakon) uloží v cibóriu do svätostánku. Potom kňaz (diakon) purifikuje – vyčití kalich, patény a iné nádoby použité pri svätom prijímaní. Pri purifikácii sa používa voda, ktorú miništrant naleje do kalicha kňazovi (diakonovi) z ampuliek. Čisté liturgické nádoby miništrant odnesie na prípravný stolík. Po tomto úkone nasleduje chvíľka ticha. Nakoniec kňaz prednesie modlitbu po svätom prijímaní.

 

Úloha miništranta pri záverečných obradoch

Záverečné obrady svätej omše sú požehnanie a prepustenie. Po prepustení veriacich kňaz podíde do stredu oltára, miništranti sa zoradia tak, ako boli pred oltárom na začiatku svätej omše. Kňaz pobozká oltár, spolu s miništrantmi sa ukloní a všetci pokľaknú pred svätostánkom a v sprievode odchádzajú v rovnakom poradí ako prišli.